facebook-icon tiktok-icon youtube-icon

Stężenie molowe

Stężenie molowe 

 

Stężenie molowe można obliczyć korzystając ze wzoru poniżej

 zdjęcie

n – ilość moli
V- objętość dm3

Z tego wzoru wynika, że to stężenie można obliczyć dzieląc liczbę moli przez objętość roztworu.

Jak już wiesz jak można obliczyć stężenie molowe to warto powiedzieć co to tak właściwie jest. Stężenie molowe podaje ilość moli jaka się znajduje w 1 dm3 roztworu. Jeśli otrzymasz roztwór 2-molowy to znaczy, że masz 2 mole w jednym decymetrze sześciennym.

We wzorze powyżej, w liczniku, znajduje się „n” tzn. liczba moli. Ilość moli można obliczyć ze wzoru poniżej:

 ilość moli

Z tego wzoru wynika, że ilość moli można obliczyć dzieląc masę próbki danego związku przez jego masę molową. Jak wzór na liczbę moli wstawimy do wzoru na stężenie to otrzymamy następujący wzór na stężenie molowe:

 stęznie molowe ze wzorem na ilośc moli

Więcej na ten temat znajdziecie w kursie  „Podstawy chemii analitycznej”.

 

Zad. 1. W roztworze o objętości 1,5dm3 znajduje się 6 moli substancji. Oblicz jakie jest stężenie molowe roztworu.

 

Dane:

V=1,5dm3

n=6mol

Zad. 1 stęzenie molowe
Odpowiedź: stężenie molowe roztworu jest równe 4mol/dm3 .

 
Zad. 2. Mając do dyspozycji roztwór o stężeniu 2mol/dm3. Oblicz ile moli znajduje się w 3 dm3 tego roztworu.


Dane:

Cmol=2mol/dm3

V=3dm3

Zad. 2. stęzenie molowe

Odpowiedź: w roztworze znajduje się 6 moli tej substancji.

 

Zad. 3. Przeprowadź obliczenia, żeby ustalić w jakiej objętości znajdują się 2 mole substancji jeśli wiesz, że stężenie tego roztworu jest równe 0,5M.

 

Dane:

n=2mol

Cmol=0,5M

 Zad. 3 stęzenie molowe

Odpowiedź: objętość roztworu to 4dm3

 

Zad. 4. W pewnej ilości wody rozpuściłeś 156g Na2S w wyniku czego otrzymałeś 3dm3 roztworu. Oblicz stężenie molowe siarczku sodu w roztworze.

Dane:

m=156g

V=3dm3

MNa2S=2*23g/mol+32g/mol=78g/mol

 Zad. 4 stężenie molowe

Odpowiedź: stężenie siarczku sodu jest równe 0,67mol/dm3


Zad. 5. Na pracowni chemicznej masz do dyspozycji roztwór wodorotlenku sodu o stężeniu 0,1M. W kolbie jednomiarowej znajduje się go 200cm3. Ustal ile gramów substancji zostało w nim rozpuszczone.

 

Dane:

Cmol=0,1M

V=200cm3=0,2dm3

MNaOH=23g/mol+16g/mol+1g/mol=40g/mol

m=?

 Zad. 5. stężenie molowe

Odpowiedź: w roztworze zostało rozpuszczone 0,8g wodorotlenku sodu.


Powiązane wpisy:


Kategoria: PRAWA CHEMICZNE