facebook-icon tiktok-icon youtube-icon

Regulamin

 
§1.

1.1. Usługodawca  – podmiot świadczący usługę udostępnienia zasobów Serwisu na rzecz Użytkowników. Usługodawcą jest FIZYKA-KURSY Michał Doliński z siedzibą w: 54-220 Wrocław, ul. Bobrza 10/7.
NIP 6211760774, REGON 302522489.

1.2. Właściciel: Właścicielem jest FIZYKA-KURSY Michał Doliński z siedzibą w: 54-220 Wrocław, ul. Bobrza 10/7.
NIP 6211760774, REGON 302522489

.

1.3. Użytkownik– osoba fizyczna, korzystająca z zasobów serwisu www.fizyka-kursy.pl

1.4. Serwis – strona internetowa, dostępna pod adresem internetowym www.fizyka-kursy.pl

1.5. Konto – dostępne dla Użytkownika miejsce w Serwisie, za pośrednictwem którego wprowadza dane oraz korzysta z zakupionych kursów.

1.6. Regulamin- niniejszy Regulamin Serwisu.

 

§2.


Serwis fizyka-kursy.pl jest systemem internetowym, oferującym sprzedaż Kursów wyłącznie w postaci on-line. Serwis e-learningowy jest  prowadzony przez firmę FIZYKA-KURSY Michał Doliński z siedzibą w: 54-220 Wrocław, ul. Bobrza 10/7.
NIP 6211760774, REGON 302522489

.

 

§3.


Warunkiem zawarcia umowy między Usługodawcą a Użytkownikiem jest przestrzeganie postanowień regulaminu oraz zakupienie Kursu. Po uzyskaniu dostępu do kursu, a zatem zrealizowaniu umowy przez Sprzedawcę, zgodnie z Art. 38 (ust. 13) ustawy o prawach konsumenta, Kupujący traci prawo do odstąpienia od umowy z uwagi na zrealizowanie przedmiotu świadczenia. Kupujący oświadcza, że przyjmuje powyższe do wiadomości i jest świadomy utraty uprawnienia do odstąpienia od umowy z uwagi na zrealizowanie usługi.

 

§4.


Przed skorzystaniem z Serwisu Użytkownik powinien zapoznać się z treścią Regulaminu dostępnego na stronie. Od Użytkowników oczekuje się uczciwości i respektowania postanowień Regulaminu oraz wykonywania działań zgodnych z prawem.

§5.

Zakupione kursy są odblokowywane automatycznie, natychmiast po dokonaniu transakcji. Dzieje się tak, ponieważ wszystkie transakcje kartą kredytową i e-przelewy są realizowane za pośrednictwem Przelewy24. Wszelkie opóźnienia z realizacji transakcji mogą wynikać z systemu bankowego klienta lub prowadzonych prac serwisowych w firmie pośredniczącej Przelewy24. Na które www.fizyka-kursy.pl nie ma wpływu. 

 

§6.


Wykupienie licencji do określonego Kursu jest jednoznaczne z możliwością korzystania z niego tylko przez jedną osobę.

 

§7.


Firma Fizyka-kursy Michał Doliński zastrzega sobie prawo do aktualizacji i zmian Regulaminu. Niniejsze nie narusza praw nabytych przez użytkowników serwisu przed wprowadzeniem zmian.

 

§8.


Zgodnie z ustawą z dnia 4 luty 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wszelkie materiały udostępniane na stronie www.fizyka-kursy.pl stanowią własność chronioną prawem autorskim, w związku z tym zabronione jest kopiowanie nagrania, edycja, rozpowszechnianie, wykorzystywanie do użytku publicznego, sprzedaż, wypożyczanie nagrania osobom trzecim.

 

§9.Wymagania techniczne to: dostęp do sieci Internet, przeglądarka internetowej Firefox 3.0+, Opera 7.0+, Google Chrome 14.0+ lub kompatybilna mająca włączoną opcją "cookies"  i "javascript", rozdzielczość ekranu co najmniej 1024x600 oraz zaktualizowane wszystkie wtyczki.  W nagraniach mogą pojawić się znaki wodne, które są przeźroczyste a pod nimi widać rozwiązanie lub treść zadania. 

Kursy nie są odtwarzane na urządzeniach mobilnych.

 

§10.


Usługodawca zastrzega sobie prawo do blokady Użytkownikowi możliwości dostępu do Serwisu, jeżeli uzna iż działania Użytkownika są szkodliwe dla Serwisu, gdy Użytkownik udostępnia osobom trzecim hasło dostępu do swojego konta, lub jeżeli narusza postanowienia Regulaminu. Użytkownik zostanie uprzednio wezwany do zaprzestania naruszeń.

 

§11.

 

Zabrania się korzystania z kont fikcyjnych tj. konto zawiera fałszywe dane osobowe Użytkownika do celów logowania na stronie www.fizyka-kursy.pl oraz zabrania się podawania fałszywych lub niekompletnych danych przy zakupie licencji do Kursu.

Dozwolone jest tylko korzystanie z prywatnego, oficjalnego konta. Niezastosowanie się do tego punktu jest jednoznaczne z zablokowaniem konta Użytkownika. O zaistniałej sytuacji Użytkownik zostanie poinformowany drogą mailową (na adres e-mail pozostawiony przez Użytkownika w systemie Usługodawcy) oraz po przez wewnętrzną skrzynkę pocztową znajdującą się w serwisie.

Zakupienie nagrania wiąże się z odpowiedzialnością użytkowania go wyłącznie dla celów prywatnych.

Zabronione jest kopiowanie nagrań, edycja, rozpowszechnianie, wykorzystywanie do użytku publicznego, sprzedaż, wypożyczanie. Niestosowanie się do regulaminu wiąże się z postępowaniem sądowym oraz z roszczeniami odszkodowawczymi.

 

§12.

Podane przez Użytkownika podczas logowania i rejestracji  dane takie jak adres e-mail, numer telefonu są zbierane w celu weryfikacji autentyczności konta poprzez wysyłanie wiadomości e-mail lub wiadomości sms z kodem weryfikującym autentyczność konta, w celach marketingowych, do przesłania informacji o dokonanej lub niedokonanej transakcji oraz w celach informacyjnych związanych z funkcjonowaniem serwisu www.fizyka-kursy.pl. Strona www.fizyka-kursy.pl działa na zasadzie wypożyczalni nagrań wideo. Twoje dane są zbierane i weryfikowane pod kątem autentyczności. W przypadku podania niepoprawnego numeru telefonu lub niewłaściwego maila nie dotrze do Ciebie wiadomość weryfikująca, która aktywuje działanie serwisu.To spowoduje utratę dostępu do zakupionych kursów. 

 

§13.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH KLIENTA - polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Twoich danych osobowych jest FIZYKA-KURSY Michał Doliński z siedzibą w: 54-220 Wrocław, ul. Bobrza 10/7.
NIP 6211760774, REGON 302522489

3) Twoje dane osobowe tj. imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) - c) RODO w celu umożliwienia ci korzystania z kursów edukacyjnych ze strony www.fizyka-kursy.pl oraz w celach marketingowych, badania wiarygodności płatniczej, reklamacji oraz innego typu zgłoszeń, obsługi technicznej.

FIZYKA-KURSY Michał Doliński ma obowiązek do przekazywania Twoich danych osobowych na żądanie sądów, organów lub innych instytucji.

 

§14.Usługodawca zobowiązuje się do podjęcia wszelkich działań zmierzających  do zapewnienia ciągłego dostępu do Serwisu. Usługodawca zastrzega sobie jednak prawo do okresowego zawieszenia świadczonych usług z ważnej przyczyny.

Serwis fizyka-kursy.pl  nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do sieci i do Serwisu, a także błędów systemu komputerowego spowodowanych z przyczyn niezależnych od Usługodawcy. Usługodawca nie bierze również odpowiedzialności za niespełnienie wymagań technicznych sprzętu po stronie Użytkownika niezbędnych do korzystania z Kursów.

 

§15.


Wszelkie reklamacje należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail fizyka-kursy@wp.pl podając dane Użytkownika (imię, nazwisko oraz e-mail) wykorzystywane przy logowaniu w systemie usługodawcy.
Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

 

§16.

Wszelkie spory między Stronami rozstrzygane będą w sposób polubowny lub w obecności niezależnego i bezstronnego mediatora. Konsument może ponadto skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

 

§17.

Kursy oznaczone opisem "Kurs....imię i nazwisko autora kursu....." nie są własnością Usługodawcy. W przypadku rozwiązania umowy Autora Kursu ze stroną www.fizyka-kursy.pl dostęp do zakupionych kursów zostanie zablokowany po 6 miesiącach.

 §18.Kursy, których właścicielem jest FIZYKA-KURSY Michał Doliński, zakupuje się na czas nieokreślony. Akceptacja regulaminu i zakup kursu jest równoznaczny z udostępnieniem licencji na czas nieokreślony. Z tego powodu Zankra Żaneta Dolińska będzie przetwarzała dane osobowe Użytkownika przez cały okres trwania licencji.

 

§19.Świadczone usługi to multimedialne Kursy z fizyki, elektrotechniki, teorii obwodów, mechaniki technicznej, mechaniki płynów, chemii fizycznej, chemii nieorganicznej, chemii, termodynamiki i inne. Niektóre z Kursów są oferowane na różnych poziomach, a mianowicie na poziomie podstawowym (skierowane dla uczniów szkół średnich), rozszerzonym (skierowane dla uczniów szkół średnich oraz dla studentów), studenckim (skierowane dla studentów).
Kursy (nagrania) są zróżnicowane pod względem długości, w zależności od obszerności materiału niezbędnego do wytłumaczenia ww. działów.
Użytkownicy mogą przeglądać poglądowe, krótkie nagrania z każdego oferowanego przez Serwis Kursu oraz mają możliwość zadawania pytań Usługodawcy drogą elektroniczną związanych z tematyką Serwisu.


Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są
za pośrednictwem Dotpay.pl oraz paypal.com

Regulamin wchodzi w życie dnia 01.10.2013r.

Ostatnia zmiana Regulaminu - 25.12.2020r.