facebook-icon twitter-icon nk-icon youtube-icon

Regulamin

Regulamin

§ 1.


Serwis fizyka-kursy.pl jest systemem internetowym, oferującym sprzedaż Kursów wyłącznie w postaci on-line. Serwis e-learningowy jest  prowadzony przez firmę ZANKRA ŻANETA DOLIŃSKA z siedzibą w: 63-714 Biadki, ul. Wiejska 28.
NIP 
6211792478, REGON 362435430.

 

§ 2.


Warunkiem zawarcia umowy między Usługodawcą a Usługobiorcą jest przestrzeganie postanowień regulaminu oraz zakupienie Kursu. Po zakupieniu kursu zgodnie z
Art. 38 ustawy o prawach konsumenta kupujący traci prawo do odstąpienia od umowy.§ 3.


Przed skorzystaniem z Serwisu Użytkownik powinien zapoznać się z treścią Regulaminu dostępnego na stronie. Od Użytkowników oczekuje się uczciwości i respektowania postanowień Regulaminu oraz wykonywania działań zgodnych z prawem.


§ 4.


System zbiera i wykorzystuje „cookies” tzw. ciasteczka. § 5.


Wykupienie licencji do określonego Kursu jest jednoznaczne z możliwością korzystania z niego tylko przez jedną osobę.


§ 6.


Firma ZANKRA ŻANETA DOLIŃSKA zastrzega sobie prawo do aktualizacji i zmian Regulaminu.

 


§ 7.


Zgodnie z ustawą z dnia 4 luty 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wszelkie materiały udostępniane na stronie www.fizyka-kursy.pl stanowią własność chronioną prawem autorskim, w związku z tym zabronione jest kopiowanie nagrania, edycja, rozpowszechnianie, wykorzystywanie do użytku publicznego, sprzedaż, wypożyczanie nagrania osobom trzecim.


§ 8. Wymagania techniczne to: dostęp do sieci Internet, przeglądarka internetowej Firefox 3.0+, Opera 7.0+, Google Chrome 14.0+ lub kompatybilna mająca włączoną opcją "cookies"  i "javascript", rozdzielczość ekranu co najmniej 1024x600 oraz zaktualizowane wszystkie wtyczki.  

Kursy nie są odtwarzane na urządzeniach mobilnych.


§ 9.


Właściciel zastrzega sobie prawo do blokady Użytkownikowi możliwości dostępu do Serwisu, jeżeli uzna iż działania Użytkownika są szkodliwe dla Serwisu, gdy Użytkownik udostępnia osobom trzecim hasło dostępu do swojego konta, lub jeżeli narusza postanowienia Regulaminu.

 


§ 10.

 

Zabrania się korzystania z kont fikcyjnych tj. konto zawiera fałszywe dane osobowe właściciela do celów logowania na stronie www.fizyka-kursy.pl oraz zabrania się podawania fałszywych lub niekompletnych danych przy zakupie licencji do Kursu.

Dozwolone jest tylko korzystanie z prywatnego, oficjalnego konta na portalach społecznościowych takich jak Facebook, nk, Twitter. Niezastosowanie się do tego punktu jest jednoznaczne z zablokowaniem konta Użytkownika.

Zakupienie nagrania wiąże się z odpowiedzialnością użytkowania go wyłącznie dla celów prywatnych.

Zabronione jest kopiowanie nagrań, edycja, rozpowszechnianie, wykorzystywanie do użytku publicznego, sprzedaż, wypożyczanie. Niestosowanie się do regulaminu wiąże się z postępowaniem sądowym oraz z roszczeniami odszkodowawczymi.

 


§ 11.

 


Podany adres e-mail będzie wykorzystywany wyłącznie w celach marketingowych firmy Zankra Żaneta Dolińska oraz do informowania o funkcjonowaniu Serwisu. 

 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH KLIENTA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Twoich danych osobowych jest Zankra Żaneta Dolińska z siedzibą w Biadkach pod adresem ul. Wiejska 28, 63-714 Biadki,

REGON 362435430, NIP NIP 6211792478 (zwaną dalej: Zankra Żaneta Dolińska).

3) Twoje dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) - c) RODO w celu umożliwienia ci korzystania z kursów edukacyjnych ze strony www.fizyka-kursy.pl oraz w celach marketingowych, badania wiarygodności płatniczej, reklamacji oraz innego typu zgłoszeń, obsługi technicznej.

Zankra Żaneta Dolińska  ma obowiązek do przekazywania Twoich danych osobowych na żądanie sądów, organów lub innych instytucji.


§ 12.Właściciel zobowiązuje się do podjęcia wszelkich działań zmierzających  do zapewnienia ciągłego dostępu do Serwisu. Właściciel zastrzega sobie jednak prawo do okresowego zawieszenia świadczonych usług z ważnej przyczyny nie mając obowiązku powiadomienia Użytkowników o tym fakcie.

Serwis fizyka-kursy.pl  nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do sieci i do Serwisu, a także błędów systemu komputerowego spowodowanych z przyczyn niezależnych od Właściciela. Usługodawca nie bierze również odpowiedzialności za niespełnienie wymagań technicznych sprzętu po stronie Użytkownika niezbędnych do korzystania z Kursów.§ 13.


Serwis nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z celowego działania Usługobiorcy.
Wszelkie reklamacje należy przesłać drogą elektroniczną podając dane Użytkownika (imię, nazwisko oraz e-mail) wykorzystywane przy logowaniu.
Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.


§ 14.


Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do ograniczania tworzonych kont. Ograniczenia będą miały na celu zapewnienia ciągłości dostarczanych usług istniejącym Użytkownikom.

 

§ 15.

Kursy oznaczone opisem "Kurs....imię i nazwisko autora kursu....." nie są własnością właściciela serwisu www.fizyka-kursy.pl W przypadku rozwiązania umowy Autora Kursu ze stroną www.fizyka-kursy.pl dostęp do zakupionych kursów zostanie zablokowany po 6 miesiącach.

                                                                                    § 16.

Świadczone usługi to multimedialne Kursy z fizyki, elektrotechniki, teorii obwodów, mechaniki technicznej, mechaniki płynów, chemii fizycznej, chemii nieorganicznej, chemii, termodynamiki i inne. Niektóre z Kursów są oferowane na różnych poziomach, a mianowicie na poziomie podstawowym (skierowane dla uczniów szkół średnich), rozszerzonym (skierowane dla uczniów szkół średnich oraz dla studentów), studenckim (skierowane dla studentów).
Kursy (nagrania) są zróżnicowane pod względem długości, w zależności od obszerności materiału niezbędnego do wytłumaczenia ww. działów.
Użytkownicy mogą przeglądać poglądowe, krótkie nagrania z każdego oferowanego przez Serwis Kursu oraz mają możliwość zadawania pytań Usługodawcy drogą elektroniczną związanych z tematyką Serwisu.

 

                                                                                    § 17

Kursy, których właścicielem jest Zankra Żaneta Dolińska, zakupuje się na czas nieokreślony. Akceptacja regulaminu i zakup kursu jest równoznaczny z udostępnieniem licencji na czas nieokreślony. Z tego powodu Zankra Żaneta Dolińska będzie przetwarzała dane osobowe Użytkownika przez cały okres trwania licencji.


Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są
za pośrednictwem Dotpay.pl

Regulamin wchodzi w życie dnia 01.10.2013r.

 

Ostatnia zmiana Regulaminu - 11.02.2018r.