facebook-icon twitter-icon nk-icon youtube-icon
300,00 zł 150,00 zł

Geometria wykreślna


Jedyny taki kurs z zadaniami zobrazowanymi za pomocą modeli 3D!!

 

Autorem kursu jest Jolanta Grzybowska


CO TAK WŁAŚCIWIE ZYSKUJESZ?

- Dostęp do 15 starannie stworzonych nagrań, posegregowanych tematycznie dzięki czemu łatwo odnajdziesz zagadnienia, które w danym momencie są Ci potrzebne,

- znajdziesz tu mnóstwo zadań rozwiązanych krok po kroku, kreska po kresce,  które pozwolą Ci przygotować się do kolokwiów i egzaminów,

- każdy dział poprzedzony jest częścią teoretyczną, która jest zobrazowana przykładami rysunkowymi,  tak aby proces nauki przebiegał szybko i sprawnie,

- wiele zadań dodatkowo zawiera model 3D co w dużym stopniu ułatwia przyswajanie wiedzy i wspomaga wyobraźnię przestrzenną,

 - kurs jest przeznaczony dla każdego: studentów  politechnik, uniwersytetów, innych szkół, których program studiów zawiera geometrię wykreślną oraz przedmioty pokrewne.

 Szczegółowe spis treści oraz tablica oznaczeń i symboli poniżej.

Wzory i schematy

Przykładowe zadania

Spis treści

Korepetycje geometria wykreślna

 

1) Niezbędnik – łączna długość nagrania: 38'36''
- co to jest geometria wykreślna i do czego nam służy,
- przybory potrzebne na kursie,
- oznaczenia na rysunkach,
- widoczność figur,
- rodzaje odwzorowań elementów przestrzeni na płaszczyźnie rysunku (rzut równoległy prostokątny - rzut Monge'a, rzut środkowy - perspektywa, rzut równoległy - aksonometria),
-konstrukcje podstawowe:
                - prosta równoległa do prostej p przechodząca przez punkt A,
                - prosta q prostopadła do półprostej p w punkcie końcowym,
                - prosta prostopadła do prostej p z punktu A,
                - prosta prostopadła do prostej p w jej punkcie A,
                - podział kąta prostego na trzy równe części,
                - podział odcinka na dwie równe części,
                - pięciokąt foremny,
                - sześciokąt foremny,
                - podział odcinka na n-równych części,
                - n-kąt foremny,
                - wielokąt foremny o zadanej długości boku AB,
                - styczna do okręgu w punkcie A,
                - styczna do okręgu z punktu A,
                - styczna zewnętrzna do dwóch okręgów,
                - styczne wewnętrznie do dwóch okręgów,
                - okrąg o promieniu R styczny do danych okręgów,
                - elipsa o danych osiach głównych - metoda siatkowa,
                - elipsa o danych średnicach sprzężonych - metoda siatkowa,
                - styczna do elipsy w danym punkcie P,
                - hiperbola,
                - parabola.

2) Rzut równoległy prostokątny, odwzorowanie metodą Monge'a – łączna długość nagrania: 44’53”
- układ odniesienia, sprowadzenie go do płaszczyzny rysunku,
- obraz punktu,
- szczególne położenia punktu,
- obraz prostej,
- obraz prostej w położeniu szczególnym,
- płaszczyzna,
- ślady prostej i płaszczyzny,
- konstrukcja śladów prostej,
- konstrukcja śladów prostej w położeniu szczególnym,
- ślad płaszczyzny,
- wyznaczanie śladów płaszczyzny dowolnej określonej punktami i prostymi,
- przykład wyznaczania śladów płaszczyzny dowolnej określonej punktami i prostymi,
- ślad płaszczyzny w położeniu szczególnym,
- elementy przynależne {incydencja):
                - konstrukcja krawędzi wspólnej dwóch płaszczyzn,
                - konstrukcja punktu przebicia płaszczyzny prostą,
- elementy równoległe i prostopadłe,
- zadanie 1 oraz 2: wyznaczyć ślady prostej p,
- zadanie 3, 4 oraz 5: wyznaczyć ślady prostej p w położeniu szczególnym,
- zadanie 6, 7 ,8, 9, 10: wyznaczyć ślady płaszczyzny w położeniu ogólnym i szczególnym,
- zadanie 11, 12: wyznaczyć krawędź wspólną dwóch płaszczyzn,
- zadanie 13, 14: wyznaczyć punkt przebicia płaszczyzny prostą.

3) Przekroje płaszczyzną rzutującą oraz wykroje wieloboków i wielościanów – łączna długość nagrania: 26'10''
- przekroje płaszczyzną rzutującą,
- przebicie płaszczyzny rzutującej prostą,
- dwie wzajemnie przecinające się płaszczyzny,
- przekroje wieloboków płaszczyzną rzutującą,
- przekrój wielościany płaszczyzną rzutującą,
- wykroje - przekrój łamany wielościanu,
                - wykrój ostrosłupa,
                - wykrój graniastosłupa,
                - zadania 1, 2, 3, 5: przekrój wieloboku płaszczyzną pionowo rzutującą,
                - zadanie 4: przekrój wieloboku płaszczyzną poziomo rzutującą,
                - zadanie 6, 7: łamany przekrój wielościanu.

4) Przekrój wielościanu dowolną płaszczyzną daną różnymi elementami – łączna długość nagrania: 18'43''
- przekształcenie układu odniesienia - metoda transformacji,

- sprowadzenie dowolnej płaszczyzny do położenia rzutującego,
- sprowadzenie płaszczyzny do położenia rzutującego względem płaszczyzny rzutni dodatkowej,
- zadanie 1: przekrój ostrosłupa płaszczyzną dowolną daną śladami,
- zadanie 2: przekrój wielościanu płaszczyzną dowolną daną prostą i punktem,
- zadanie 3: przekrój ostrosłupa płaszczyzną dowolną daną śladami - metoda bezpośrednia,
- zadanie 4: przekrój wielościanu płaszczyzną dowolną daną śladami - metoda transformacji.

5) Wzajemne przenikanie wielościanów – łączna długość nagrania: 12'03''
- linia przenikania,

- tok postępowania w zadaniach dot. przenikania wielościanów,
- zadanie 1, 2, 3: przenikanie dwóch wielościanów.

6) Kład – łączna długość nagrania: 8'14''
- kład punktu na rzutnię poziomą,

- kład dowolnej płaszczyzny,
- podniesienie z kładu.

7) Stożek – łączna długość nagrania: 13'25''
- powierzchnia stożkowa,

- tworzące stożka,
- punkty na powierzchni stożka,
- krzywe stożkowe,
- przekrój stożka płaszczyzną pionowo rzutującą równoległą do rzutni poziomej,
- przekrój stożka płaszczyzną pionowo rzutującą nachyloną do rzutni poziomej,
- konstrukcja hiperboli - przypomnienie,
- punkty przebicia stożka obrotowego prostą poziomą,
- punkty przebicia stożka obrotowego dowolną prostą,
- wykrój łamany stożka,
- przekrój stożka dowolną płaszczyzną - metoda transformacji,
- rozwinięcie powierzchni stożka.

8) Walec – łączna długość nagrania: 8'47''
- powierzchnia walcowa,

- przekrój płaszczyzną pionowo rzutującą,
- wykrój łamany walca obrotowego,
- przekrój walca dowolną płaszczyzną daną wielobokiem,
- konstrukcja rozwinięcia okręgu według Kochańskiego,
- rozwinięcie powierzchni walca.

9) Powierzchnia kuli - sfera – łączna długość nagrania: 16'47''
- opis kuli w geometrii wykreślnej,

- punkty leżące na równiku / południku,
- punkty leżące na powierzchni kuli,
- punkty przebicia prostą powierzchni kuli - 4 zadania,
- strefy widoczne i niewidoczne na kuli,
- przekrój kuli płaszczyzną rzutującą - 3 zadania,
- przekrój kuli dowolną płaszczyzną daną wielobokiem - metoda transformacji,
- wykrój łamany kuli.

10) Przenikanie powierzchni – łączna długość nagrania: 9'25''
- przenikanie stożka obrotowego i walca,

- przenikanie stożka obrotowego i kuli,
- przenikanie dwóch walców.

11) Geometria dachów – łączna długość nagrania: 19'27''
- elementy dachu,

- dachy na budynkach wolnostojących,
- dachy na budynku przyległym - "z sąsiadem",
- dachy na budynku o różnej wysokości linii okapów,
- zadanie: dach na budynku przyległym - " z sąsiadem".

12) Rzut cechowany – łączna długość nagrania: 18'53''
- obraz punktu w rzucie cechowanym,

- proste w położeniu szczególnym,
- obraz prostej w rzucie cechowanym,
- obraz płaszczyzny w rzucie cechowanym,
- krawędź dwóch płaszczyzn,
- punkt przebicia płaszczyzny prostą,
- roboty ziemne, plan warstwicowy,
- profil terenu,
- płaszczyzny wykopów i nasypów,
- zadanie 1: wykreślić linię korony wykopu i podstawy nasypu dla projektowanej drogi,
- zadanie 2: wykreślić nasypy oraz wykopy dla platformy z prowadzącą na nią drogą.

13) Aksonometria – łączna długość nagrania: 19'27''
- odwzorowanie aksonometryczne,

- układ odniesienia,
- współczynnik deformacji liniowej,
- rodzaje aksonometrii,
- aksonometria prostokątna,
- trójkąt śladów aksonometrycznych,
- kład rzutni poziomej, kład boczny,
- izometria prostokątna,
- aksonometria ukośna,
                - aksonometria kawalerska,
                - aksonometria wojskowa.

 14) Rzut środkowy - perspektywa – łączna długość nagrania: 19'32''
- definicja rzutu środkowego,

- odwzorowanie prostej,
- odwzorowanie płaszczyzny,
- zadanie: wykreślenie perspektywy wielokąta leżącego na podstawie,
- perspektywa czołowa wielokąta,
- perspektywa czołowa wielościanu,
- perspektywa pionowa wielokąta,
- perspektywa pionowa wielościanu.

15) Cienie – łączna długość nagrania: 20'14''
- rodzaje cienia,

- promienie świetlne,
- konstrukcja cienia rzuconego w rzutach Monge'a,
- konstrukcja cienia wzajemnego w rzutach Monge'a,
- konstrukcja cienia w rzutach Monge'a, oświetlenie z punktowe.
- konstrukcja cienia w aksonometrii,
- załamanie i odbicie cienia,
- konstrukcja cienia w rzucie środkowym, oświetlenie równoległe do tła,
- konstrukcja cienia w rzucie środkowym, oświetlenie nachylone do tła.